Nov 10, 2011: Shanghai - Radio Tower - dau928
6
14
80